Zelení na Praze 3 nakonec v opozici

Zpráva o průběhu a obsahu zasedání zastupitelstva MČ Praha 3

Milí spoluobčané,

první jednání zastupitelstva jsme očekávali s napětím. Zklamání bylo značné, zato rovnoměrně rozdělené mezi formu i obsah. Po slavnostním složení slibu zastupitelů „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ se začalo provozovat svědomí v praxi.

ODS zahájila své vystoupení návrhem zvláštního volebního řádu pro volbu radních a členů výborů, který neobsahoval povinnost jednotlivých kandidátů představit své programové vize v dané oblasti a navíc neumožňoval diskusi s navrženými. Opakovaně jsme proti tomuto velice nedemokratickému postupu vystupovali. Předseda ODS na Praze 3 Pavel Hurda požádal zastupitele, aby pokud se kandidáti za ODS rozhodnou nepředstavit, toto jejich právo respektovali. V praxi to pak vypadalo tak, že jsme nemohli položit dotaz ani jediné kandidátce na starostku Mileně Kozumplíkové, a kandidáti do Rady MČ vstávali, řekli své jméno, že se svou kandidaturou souhlasí, a zase se posadili. Ani slovo o tom, proč bychom je snad měli volit, či co mají za lubem. Asi měli obavy z toho, na co by se jich, čtyřicetiletých politiků, ptali studenti ze Strany zelených. Rada tak byla zvolena monoliticky jen z členů ODS a zároveň takřka výhradně i jejich hlasy.

Poněkud odlišná, byť snad ještě nebezpečnější situace nastala při volbě předsedů a členů výborů zastupitelstva. Jednalo se o výbory kontrolní, finanční a územního rozvoje. Sem kandidovaly své zástupce všechny strany zastoupené v zastupitelstvu, tedy i Strana zelených. Neusilovali jsme o žádné předsednictví, jen o členství. Zvoleni však byli pouze zástupci ODS a ČSSD. Nutno připomenout, že ČSSD byla s ODS v uplynulém volebním období na radnici v koalici. Nyní bude tedy kontrolovat její činnost z pozice předsedy kontrolního výboru. Kandidáti SZ, Evropských demokratů ani KSČM nebyli zvoleni ani do jednoho z výborů a fakticky se tak nemohou podílet na práci zastupitelů. Vidíme za touto situací dohodu ODS a ČSSD, variantu neblaze známé tzv. opoziční smlouvy z éry Miloše Zemana a Václava Klause na celostátní úrovni. To vše opět bez diskuse a bez představování, jak jinak.

Ze zbylého programu stojí za zmínku ještě tři body: rozpočtové provizorium, poskytnutí resp. půjčky podpůrného fondu MČ a jednací řád.

Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2007 obsahuje takové položky jako je například 69 miliónů Správě komunálního majetku (dlužno poznamenat, že ředitelem SKM zůstává Pavel Císař /ODS/ i přestože byl, tak jako jeho manželka, zvolen členem zastupitelstva a je tak v přímém střetu zájmů), 2 milióny na přípravné studie k výstavbě garáží nebo 6 miliónů na zahájení rekonstrukce Rajské zahrady. Neumím posoudit, co se bude v Rajské zahradě během února, kdy je půda zmrzlá, rekonstruovat, horší je, že mi to neuměl vysvětlit ani vedoucí příslušného odboru Úřadu MČ. Obecně je podstatné to, že položky nebyly v předkládaném návrhu dostatečně vysvětleny a že dotazy nově již opozičních zastupitelů zejména z řad strany zelených a Evropských demokratů, byly bagatelizovány a obstruovány. Za takových okolností jsme návrh podpořit odmítli.

Specifický případ svévolného postupu nového vedení radnice byly návrhy na poskytnutí půjčky bytovému družstvu Roháčova 333/19 a na odklad splátky půjčky Paláci Akropolis (v majetku předsedy ODS Pavla Hurdy) – obě v rozsahu cca půl miliónu korun. Zmiňovaný dům, který žádal o půjčku na stavbu výtahu a rekonstrukci pavlačí, jsem před jednáním zastupitelstva navštívil. Jde o dům typický pro kolorit dolního Žižkova, třípatrovou stavbu z počátku 20. století s pavlačemi. Výstavba v domě již probíhá, výtah přetíná pavlače jako dálnice les, na dvoře se chystá výstavba dalších garáží ke dvěma již stávajícím a vrcholem všeho je, že družstvo postavilo i půdní vestavbu s ocelovými konstrukcemi instalovanými přímo do původního dřevěného trámoví, obrovskými dvojdílnými okny a zvýšeným patrem ve směru do dvora. Tato realizace je v příkrém rozporu se zákonem o památkové péči č. 20/1987 i s vyhláškou HMP č. 10/1993 článkem 3. Na tom nic nemění fakt, že potřebné povolení Odboru památkové péče MHMP družstvo Roháčova obdrželo, je to flagrantní porušení stávajících právních norem ze strany tohoto odboru. Ať tak či tak: proč má MČ Praha 3 přispívat půjčkou na budování staveb, které devastují památkově chráněné území starého Žižkova? Což nejsou serióznější žadatelé o podporu? Takové otázky kladli zelení nové radě, aniž dostali jakoukoli odpověď hodnou toho jména.

Stejně vyšly interpelace i v případě odkladu splatnosti půjčky MČ Praha 3 Paláci Akropolis. Když odhlédneme od toho, že jde o podnik výdělečný a že tedy žádné půjčky nepotřebuje, i od toho, že jde o viditelný střet zájmů, když ODS podporuje osobní podnikatelský záměr svého předsedy Pavla Hurdy, nemůžeme se v žádném případě smířit s tím, jak byl návrh odůvodněn. Stalo se tak jedinou větou: „Celková suma návratné bezúročné půjčky doporučené na tomto jednání činí 480.000,- Kč.“ To je důvodová zpráva? Tuto otázku jsme nové Radě MČ položili bez úspěchu pětkrát. Odpověď jsme nedostali. O případu budeme dále informovat.

Závěrem byl projednáván nový Jednací řád zastupitelstva. Navrhovali jsme do něj několik podstatných změn, např.: možnost občanů zpravidla vystoupit na jakémkoli jednání zastupitelstva, zveřejnění jednání výborů, vyvěšení zápisů z obou na internetu. Žádali jsme také, aby nám podklady k zastupitelstvu byly zasílány elektronicky a abychom měli na radnici k dispozici jeden počítač. V ničem nebylo návrhům Strany zelených vyhověno.

ODS se ujala moci, řeky zaplakaly. My však své úsilí o nápravu věcí na radnici Prahy 3 vzdát nehodláme. Pomozte nám prosím svými podněty.

S pozdravem

Komu se nelení…

Matěj Stropnický
předseda Klubu zastupitelů Strany zelených.

 

V Praze dne 28. listopadu 2006.
POZNÁMKA: tento článek si můžete přečíst také zde:
http://praha3.zeleni.cz/638/0/638/3474/clanek-region/zeleni-na-praze-3-nakonec-v-opozici-/